Obec Druhanov
ObecDruhanov

5. Občanská vybavenost a důležité události

Rok 1362 

 • První písemný doklad o existenci vsi Druhanov (Mareš z Druhanova kupuje ves Číhošť).

Rok 1638 

 • V třicetiletých válkách celou oblast Světelska postihuje hladomor, který řádil spolu s morovou nákazou několik let.

Rok 1657 

 • Pět rolnických gruntů je zaznamenáno vypálených, pustých, a pole ladem ležících.

Rok 1681 

 • Další morová epidemie, při které vymřela třetina obyvatel Světlé a okolí

Rok 1714 

 • Velká povodeň na Sázavě, ve Světlé utonulo 73 obyvatel.
 • Další velké povodně byly v letech 1740, 1750, 1770, 1771, 1789, 1799 (stržen most), 1814 (stržen most).

Rok 1715 

 • V obecní části - v nynějším Josefodole, se nachází vodní hamr na mosaz.

Rok 1728 

 • Huť na mosaz je pro nedostatek rudy uzavřena.

Rok 1757 

 • V obci je zaznamenán masný krám, kovárna, pohodnice, šenkovna a mlýn.

Rok 1771 

 • Přímé nařízení poddaným pěstovat červený jetel.

Rok 1774 

 • Zavedeno pěstování brambor.

Rok 1780 

 • Zrušen hřbitov u světelského kostela a založen hřbitov u Březinky, na němž byla vystavěna kaple sv. Jana.
 • U Bohušic byl nový hřbitov založen v roce 1857.

Rok 1782 

 • Dolování stříbra u Nového dvora, pracovalo zde 11 horníků, ukončeno bylo v roce 1785.

Rok 1786 

 • Založena papírna na výrobu papírenského zboží

Rok 1790 

 • U nového Dvora vystavěna sýpka pro panství Světlá a Vrbice.

Začátek 19. století 

 • Obec kromě kovárny vlastnila i obecní pazdernu, která byla postavena za obcí, zřejmě z důvodu možnosti vzniku požáru. Rolníci si v ní, zřejmě za úplatu, zpracovávali len.

Rok 1803 

 • Ničivé krupobití, veškeré plodiny zničeny.

Rok 1820 

 • Celá zima bez sněhu. Sníh padal pouze v říjnu a květnu.

Rok 1825 

 • Hospodyně z čp. 12 nechala postavit na návrší u cesty směrem na Světlou kamenný křížek, jako dík Bohu za to, že se její syn navrátil zdráv z napoleonských válek.

Rok 1833 

 • V obci byla otevřena výpomocná škola, z důvodu nedostatečných prostor pro školu ve Světlé. Vyučování se konalo v čp. 18 /kovárna/.
 • Výstavba silnice z Habrů do Světlé.

Rok 1836 

 • Výstavba silnice ze Světlé do Ledče, přes Benetice.

Rok 1837 

 • Výpomocná škola zrušena, děcka opět dochází do školy ve Světlé.

Rok 1841 

 • Mimořádně teplý prosinec, kvetly třešně a jahody.
 • Sníh až v lednu.

Rok 1842 

 • Velké sucho a celý rok řádily neštovice a dobytčí mor.

Rok 1846 

 • Ve Světlé zřízena sběrna dopisů.

Rok 1847 

 • Velké vlhko, úplně shnily brambory, čímž panovala nouze a drahota.

Rok 1861 

 • V objektech zrušené papírny zakládá Josef Schreiber brusírnu skla.
 • Osadě dává nynější název Josefodol.

Rok 1862 

 • Začátkem června byly po tři dny mrazy. Pomrzly brambory a zelí.

Rok 1864 

 • Zrušena plavba dříví do Prahy.
 • Poslední plavec J. Peterka z Binetic.

Rok 1878 

 • Na návsi, na původním močálu, byl zřízen rybníček. Sloužil jako zdroj vody v případě požáru a jako zásoba vody pro dobytek.

Rok 1891 

 • Velká povodeň v Josefodole, výška vody ve sklárně byla 1,5 až 2 metry.

Rok 1882

 • Při brusírně je postavena skelná huť o osmi pánvích. Vysvěcena byla 1. května.
 • Josefodolští skláři věnovali pro světelský kostel dřevěný kříž v ceně 70 zlatých. Pověšen byl na pravou stranu vedle oltáře, kde je dosud.

Rok 1883 

 • Ve Světlé při střelbě z hmoždířů, při příležitosti narození korunní princezny Alžběty, přišel k úrazu občan Jan Vincenc a třináctiletý syn panského kováře Pelunky. První byl vyléčen, druhý ztratil následkem popálení jedno oko. Od této doby byla střelba z hmoždířů při slavnostech zakázána.

Rok 1895 

 • Ve sklárně v Josefodole je zaměstnáno 230 dělníků, a sklo se expeduje do celého světa.

Konec 19.stol. 

 • Po zrušení roboty přešla povinnost starat se o chudé a nemajetné na obec. Pazderna v tomto období byla přestavěna na nouzové ubytování pro chudé a bez přístřeší.
 • V obci byly tři hospody. V čp. 1, 11, a třetí v Josefodole při sklárně.

Rok 1904 

 • Byla postavena nová silnice, která spojila Světlou s Ovesnou Lhotou a později až se Smrdovem. Vedla po staré cestě. V obci byl rozšířený názor, aby se silnice budovala podle potoka v Lánech, čímž by se vyhnula prudkému kopci. Pro neshody rolníků k tomu nedošlo.

Rok 1906 

 • V čísle pop. 29 byla zřízena expozitura světelské školy pro 5 ročníků místních dětí. Odpadlo tím k docházení dětí do Světlé.
 • Do obce se přistěhoval řezník, jménem Sokol a provozoval zde řeznickou živnost.

Rok 1909 

 • Samostatná škola v čp. 29.

Rok 1911

 • Byla otevřena nová budova školy o jedné vyučovací třídě a v 1. patře s bytem.

Rok 1920 

 • Zrušena hospoda v čp. 1.

Rok 1921 

 • Byla ustavena obecní knihovna. Prvním knihovníkem byl řídící učitel Josef Drvoštěp.
 • V čp. 10 byla postavena pekárna a František Adam začal provozovat pekařskou živnost.

Rok 1923

 • U čp. 10 byla přistavěna jedna místnost k provozování kupecké živnosti.

Rok 1925 

 • Byl založen požární sbor Druhanov-Dlužiny. Současně byla zakoupena motorová stříkačka za 42.000 Kč a výzbroj pro dvě družstva.
 • Byl postaven obecní domek na místě starého, který byl nazýván pazdernou.
 • 15.12.1925 došlo k rozloučení obcí Druhanov a Dlužiny.

Rok 1926 

 • Majitel čp. 11 postavil současný sál o rozměrech 12 x 9 metrů

Rok 1927 

 • V prostoru pod křížkem, okolo rybníka a po Kubátovém sklepě, bylo vysázeno 50 hrušní a 70 třešní.

Rok 1928 

 • První rádio v obci, vlastnil jej učitel Konšel.
 • 10. května napadlo 10 cm sněhu.
 • 1. srpna ničivé krupobití s vichřicí, kroupy o velikosti vlašského ořechu. Škody na obilí 70 - 90 %. Podpora od státu 10.800 Kč na osiva a hnojiva.

Rok 1931 

 • V dubnu bylo započato s výstavbou požární zbrojnice. Výkop prováděli nezaměstnaní. 30.8. byla zbrojnice slavnostně otevřena. Náklad na zbrojnici byl 12.544 Kč a přilehlou obecní váhu 6.458 Kč. Byly pořízeny nové kulisy a opona pro ochotnický divadelní kroužek v ceně 1.870 Kč. Jeviště se stavělo v hostinci čp. 11 a byly ročně sehrány až tři divadelní hry.

Rok 1932 

 • Oprava prostranství před čp. 11 a 12 a oprava obecních cest. Kámen byl lámán ve vrchu a plat dělníka byl 14 Kč denně. Náklad 26.000 Kč. Vysázení 8 ks jabloní, 25 třešní a 27 hrušní u silnice pod křížkem. Pozemek tento byl dán do nájmu Janu Moravcovi z čp. 7, za roční nájem 6 Kč, s podmínkou péče o stromky.
 • 7. února sehráli členové Hasičského sboru divadelní hru s finančním výtěžkem 150 Kč,ve prospěch nezaměstnaných.

Rok 1933 

 • Připouštěcí stanice býka byla přemístěna z Nového Dvora do čp. 3. Za připuštění krávy se platilo 20 Kč ročně.
 • Pastvina U Borovíčka a Na Skalce byla rozparcelována, a jednotlivým uživatelům svěřena na 10 let do bezplatného nájmu, s podmínkou, přeměny plochy na role.

Rok 1934 

 • Velký požár v obci. Shořely stáje a stodola u čp. 11, v době konání taneční zábavy.

Rok 1935 

 • Okresním úřadem bylo rozpuštěno obecní zastupitelstvo a v náhradu za něj byla jmenována správní komise.

Rok 1936 

 • Zaniká akciová společnost Sklářský průmysl josefodolský a sklárnu kupují bratři Čeněk a František Císařové z Pavlova.

Rok 1937 

 • V čp. 22 byl do stájí zaveden vodovod a umístěny napáječky pro dobytek. Byl to první vybudovaný vodovod v obci.
 • Oprava školy o nákladu 12 tisíc Kč.

Rok 1938 

 • Při ohrožení státu nacistickým Německem z obce narukovali Švec František a Hovorka Jan.

Rok 1939 

 • Do obecního zastupitelstva byl z politických důvodů okresním hejtmanem dosazen Václav Vacek ze Světlé.

Rok 1941 

 • Zatčeni a uvězněni členové zakázané organizace KSČ.

Rok 1942 

 • Byla vybudována elektrická síť v obci a na Vánoce roku 1942 se prvně rozsvítily elektrické žárovky. Jak zapsal kronikář obce Jaroslav Vlček, na zavedení elektrického proudu měl velké zásluhy rolník Antonín Major, který se nebál podnikat. Občané darovali na rozvod sítí 95 tisíc Kč..
 • Totálně nasazeni na práci v Německu byli Bašta František,Havel Václav a Rezek Josef.
 • Nejkrutěji v době okupace bylo v období po spáchání atentátu na říšského protektora Heidricha. Prohlídky zemědělských usedlosti, zabavování obilí a dobytka pro německou armádu byly na denním pořádku. Za mletí obilí, které nebylo povoleno, hrozil kriminál. Německým vetřelcům pomáhali i někteří čeští občané, kteří si mysleli, že Hitler válku vyhraje.

Rok 1948 

 • V tomto roce byl zaveden do obce telefon, o nákladu 34.850,-Kčs, z toho bylo místními občany darováno 14.100 Kčs. Jámy pro sloupy vykopali občané zdarma. Telefonní aparát byl umístěn v čp. 10.
 • V Borovíčku byla zřízena lesní školka na pěstování stromků pro obecní lesy.
 • Bylo pořízeno pět světel veřejného osvětlení.
 • Pro sklárny v Josefodole povolila obec uzavření veřejné cesty přes závod v noční době.
 • Znárodněny sklárny v Josefodole.
 • Ukončení živnosti kolářské v čp.28.

Rok 1949 

 • Založen přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva (JZD). Prvním předsedou byl František Bašta.

Rok 1952 

 • První hospodářsko-technická úprava zemědělské půdy - rozorání mezí a vytvoření větších půdních celků.
 • Umístění kanceláře obce do čp. 8.

Rok 1953 

 • Státním lesům, státnímu podniku, byly předány do spravování obecní lesy.

Rok 1954 

 • Svod krav členů družstva do adaptované družstevní stáje u čp. 8. Místní sál dal majitel Antonín Major k dispozici na dosoušení obilí.

Rok 1955 

 • Oprava cesty k Josefodolu, a započato s budováním rybníka na Juklově louce.
 • V čp. 10 bylo zrušeno pekařství zbouráním pece.

Rok 1956 

 • Začal se stavět kravín pro 110 krav.

Rok 1957 

 • Bylo doplněno 7 světel veřejného osvětlení a vybudován veřejný rozhlas.

Rok 1959 

 • Bylo započato s rekonstrukcí sálu v čp. 11. Spotřební družstvo Jednota dodalo materiál za 22.000 Kčs, občané provádějí práci zdarma.
 • Prodejna JEDNOTY se smíšeným zbožím umístěna do čp. 22.
 • První osobní automobil v obci v čp. 4, zn. Wartburg, na přídělový poukaz za 26.000 Kčs.
 • První televize v obci v čísle popisném 39, v rodině Jana Běhounka.

Rok 1960 

 • Násilné odtržení části obce Josefodolu od obce Druhanov a přičlenění k městu Světlá n.Sáz.
 • Jednáno s obcí Dlužiny ohledně sloučení, nebylo dosaženo dohody.
 • Zemědělské družstvo zakoupilo televizi, umístěna byla v lokále pro využití místními občany.

Rok 1961 

 • Vedle sálu byla vybudována prodejna se smíšeným zbožím. Materiál dodala Jednota, práci prováděli občané zdarma.
 • Čp. 36 prodala obec Karlu Čapkovi.

Rok 1962 

 • Bylo započato s budováním kanalizace v obci. Pokládání betonových rour kanalizace bylo dokončeno v roce 1965. Zemní usazovací nádrž kanalizace byla vybudována až v roce 1974.
 • Ve škole zaveden vodovod ze školní studně.

Rok 1964 

 • Bylo provedeno vyasfaltování obecních prostor přilehlých k silnici. V tomto roce se provedla i oprava školy.
 • Silnice ze Světlé do Ovesné Lhoty dostala asfaltový povrch.

Rok 1966 

 • Postavena ocelokolna u kravína.

Rok 1967 

 • Byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Světelné body byly osazeny zářivkami.

Rok 1970 

 • Na Juklově louce byla se souhlasem majitelky pozemku vybudována požární nádrž, která slouží i jako koupaliště.

Rok 1971 

 • Oprava obecních studní.
 • Byla založena organizace Červeného kříže. Zrušena byla v roce 1991.

Rok 1972 

 • V tomto roce byl navezen štěrk na obecní cesty a provedeno jejich vyasfaltování. Štěrk byl dodáván železničními vagóny, rozvoz provedlo místní zemědělské družstvo a zpenetrovány byly všechny cesty uvnitř obce.
 • Na zakoupený sál byla dána nová krytina - eternit. Byla provedena rekonstrukce sálu - obložení umakartem, zaveden vodovod a vybudován odpad.
 • Na veřejný rozhlas byly dány nové amplióny.
 • Knihovníkem ustanoven Jar. Malina z čp.40.

Rok 1973 

 • Oprava záchodů ve škole.
 • Rozšíření kanalizace o 32 m, budování zemní usazovací nádrže kanalizace, nákup panelů na usazovací nádrž - 19.500 Kčs.
 • 14.12. byla založena Místní osvětová beseda. Zrušena byla v roce 1988, kdy město Světlá nechtělo finančně přispívat na její činnost. První automatická pračka v obci - čp. 3.

Rok 1974 

 • Bylo provedeno vybavení kulturního domu nábytkem v hodnotě 20.000 Kčs.
 • Dokončení zemí usazovací nádrže kanalizace,náklad 30.000 Kčs.
 • Zřízeny byly vývěsní tabule v ceně 1.000 Kčs.
 • 18.8. v 18 hodin nastalo zničující ledobití, kdy padaly, téměř bez deště, kusy ledu o velikosti šesti až osmi centimetrů, tvaru kulovitého s ostny. Poškozeny byly krytiny střech a škody na obilí činily 30 - 70 %.

Rok 1975 

 • Rozšíření kanalizace o 95 m.
 • Uskutečnilo se sloučení Jednotného zemědělského družstva v Druhanově s družstvem ve Světlé.

Rok 1976 

 • Z důvodu malého počtu dětí v místní škole, byla tato rozhodnutím Okresního národního výboru zrušena ( K 1.1.1976). Byla založena organizace SVAZARM, zrušena byla v roce 1988.
 • První barevná televize v obci - čp. 13.

Rok 1977 

 • Od rodiny Ant. Majora obec kupuje čp. 11 za účelem zřízení kanceláře obecního úřadu, rozšíření kulturního domu a zřízení sociálního zařízení.

Rok 1978 

 • V kulturním domě bylo vybudováno sociální zařízení na místě obytné části čp. 11, kterou obec koupila.
 • Byla vybudována klubovna pro mládež nákladem 6.000 Kčs.
 • Na čp. 11 byla opravena střecha.

Rok 1979 

 • Byla provedena demolice čp. 17, které odkoupila Okresní správa silnic. Zlepšil se tím vzhled obce. Současně byla provedena přístavba kulturního domu - knihovna, šatna a výčep, včetně nového vchodu. Náklad 19.400 Kčs.

Rok 1980 

 • Byla dokončena přístavba kulturního domu. Náklad 34.000 Kčs.

Rok 1981 

 • Vybudování chodníku u kulturního domu, nátěry oken KD a vybudování hřiště u křížku, včetně oplocení.

Rok 1982 

 • V budově kulturního domu byla vybudována kancelář obce, zakoupen nábytek včetně akumulačních kamen. V lokále byl vybudován sklípek na pivo.
 • Požární sbor byl vybaven novou stříkačkou a výzbrojí v hodnotě 42.000 Kčs.

Rok 1983 

 • Celková oprava požární zbrojnice (nová krytina, podlahy, omítka a vrata). Celkové náklady 14.000 Kčs. Práce občané zdarma.

Rok 1984 

 • Nátěry na přístavbě kulturního domu a autobusové čekárny.

Rok 1985 

 • Byla provedena penetrace obecních cest, formou obalovaných štěrkových drtí. Náklad 75.000 Kčs.

Rok 1986 

 • Vybudován nový veřejný rozhlas. Náklad 21.000 Kčs Prodej budovy školy Josefu a Františku Vlčkovým za 50.000 Kčs.

Rok 1988 

 • Požární sbor odkoupil od zemědělského družstva chatu, kterou přemístil ke koupališti a provedl její rekonstrukci.

Rok 1989 

 • Od 1.1. národní výbor, na nátlak vyšších orgánů, ukončil činnost a sloučil se s městem Světlá n.Sáz.
 • Napojení kulturního domu na družstevní vodovod.
 • Osazení studánky v Lánech betonovými skružemi.

Rok 1992 

 • Dosažení samostatnosti obce Druhanov. Odloučení od města Světlá nad Sázavou.
 • Zřízení živnosti truhlářské v čp. 32, a kovovýroby v čp. 22.

Rok 1993 

 • Započato s budováním celoobecního vodovodu.

Rok 1994 

 • Dokončení celoobecního vodovodu ze studánky v Lánech. Náklad 1,950.000 Kč, z toho 50% dotace od Ministerstva zemědělství a životního prostředí.
 • V březnu byla odvedena z kravína poslední kráva a všechny druhanovské družstevní stáje jsou prázdné, podléhající zkáze, a jsou terčem místních i přespolních zlodějů.

Rok 1995 

 • Nátěry střech kulturního domu, čekárny a hasičské zbrojnice.

Rok 1996 

 • Odbahnění rybníka Na Losech.

Rok 1997 

 • Zakoupení pozemků o ploše 2,0879 ha, za cenu 626.370 Kč pro výstavbu rodinných domků. Příprava inženýrských sítí u nové výstavby rodinných domků.

Rok 1998 

 • Vybudování vodovodního a kanalizačního řadu pro novou výstavbu rodinných domků, náklad 590.000 Kč.
 • Elektrifikace parcel, vč. veřejného osvětlení - náklad 372.000Kč.
 • Plynofikace celé obce - náklad 918.000 Kč a započato s výstavbou devíti nových rodinných domků. Druhanov se stal první plynofikovanou obcí na Světelsku a obcí s nejvyšší intenzitou nové výstavby rodinných domků.

Rok 1999 

 • Vybudování nové kanalizace od čp. 18 k čp. 38. Náklad 180.000Kč.
 • Opraveny obecní cesty po vodovodním řadu, plynofikaci a telefonizaci.
 • Nově obydleno pět nových rodinných domků.
 • Opravena cesta pod Borovíčkem k Zemanově louži.