Obec Druhanov
ObecDruhanov

16. Obecní cesty

Do doby, než byla vybudovaná na Světelsku současná síť silnic, význam a stav obecních cest hrál podstatně důležitější úlohu, než v současnosti. Obecní cesty, v té době, umožňovaly spojení mezi vesnicemi, jak pro pěší chůzi, hlavně však pro jízdu povozů.

Hodně frekventovaná byla cesta ze Světlé přes Bohušice, Druhanov a pokračování na Dlužiny. Tato cesta kopírovala v této oblasti prastarou stezku, odbočující z cesty Haberské. V katastru obce neprobíhala v prostoru lesa Borovíčko po trase současné silnice, ale šla kratším směrem přímo Borovíčkem. Rovněž důležitá byla cesta ze Služátek, přes Josefodol, Druhanov a pokračování do Opatovic. I na mapách z 19. století byla tato cesta značena jako důležitá hlavní cesta.

Ve směru ze Světlé do Ovesné Lhoty se nepoužívala cesta přes Druhanov, ale cesta, v 19 století na mapách značená jako vedlejší silnice, přes lesy Lány a k Novému Dvoru. Dále na Ovesnou Lhotu pokračovala již jen cesta.

Starost o opravy a údržbu obecních cest byla jednou z důležitých činností obecních samospráv od samého jejich vzniku. Ze zápisů a protokolů z jednání obecních a osadních zastupitelstev již od počátku tohoto století zjistíme, že každoročně se zastupitelstva stavem a údržbou cest zabývala. Pověřovala osoby, které budou mít na cesty dohled a budou současně provádět jejich drobné opravy. Tak např. v roce 1931 obecní zastupitelstvo touto činností pověřuje občana Jelínka za odměnu 100 Kč ročně.

17. 4. 1932 se zastupitelstvo usnáší na odměnách za nadrcení štěrku na opravu cest. Sazba byla stanovena za hromádku štěrku částkou 10 Kč. a za odvoz z lomu na cestu 14 Kč za hromádku. Hromádka štěrku se rovnala do pravidelné figury, o délce 4 m, šířce 1 m a do vyrovnaného hřebínku o výšce 0,5 m. Představovala, když byla správně vyrovnána, kubický metr štěrku. Počet hromádek štěrku byl od dělníků velmi zodpovědně přejímán, většinou starostou obce. Obdobným způsobem, ručním drcením kladivy a palicemi, byl využíván i kámen sesbíraný z polí.

Kámen na opravu cest i pro ostatní stavby v obci se lámal v obecních lomech Ve Vrchu neb na Skalce. Práce prováděli i nezaměstnaní občané. Odvoz prováděli místní sedláci.

Práce při štětování cest se odměňovala denní sazbou ve výši 12 Kč (rok 1932 - 1938).

Největší náklady s opravami byly vykazovány u cesty do Josefodolu a k Novému Dvoru. Byly to zřejmě nejvíce využívané cesty.

Koncem 19. století nebyla ještě na Světelsku dokončena současná síť silnic. Bez silničního spojení byly z okolních vesnic Služátky, Dlužiny, Ovesná Lhota, Vlkanov, Opatovice a též Druhanov. Nebyla ani vybudovaná silnice ze Světlé do Ledče ve směru přes Mrzkovice a Leštinku. Do Ledče se používala silnice přes Benetice, která byla v té době již vybudovaná.

V roce 1904 byla postavena okresní silnice ze Světlé, přes Druhanov, do Ovesné Lhoty a následně až do Smrdova, nynější Sázavky. Kronikář Václav Sviták v tom roce uvádí, že byla postavena "nouzová silnice". Zřejmě byla stavba "ošizena" a nesplňovala původní stavební záměr. Že nebyl štěrkový povrch silnice v dobré kvalitě, svědčí ta skutečnost, že již v letech 1925 - 1935 se na opravě silnice podílela i obec Druhanov dodáním štěrku a organizovala na opravu silnice, i obecních cest, občany. Stát na tyto veřejně prospěšné práce poskytoval finanční podpory, včetně mzdy nezaměstnaných a z části se na nákladech podílela i obec.

V roce 1964 dostala silnice Světlá - Ovesná Lhota asfaltový povrch. Podstatně se tím zlepšila její kvalita, nepochybně i spokojenost občanů a šoférů. Posledním cestářem na této silnici byl občan z obce Dlužiny, Robert Kafka, zvaný "Roba". S cestářským povoláním skončil v začátku osmdesátých let a s ním i skončilo cestářské povolání na místní silnici. Pracovní náplň cestáře byl dohled nad několika kilometry svěřené silnice (kolem 10 km),kde prováděl drobné opravy, čištění příkopů, v létě vyžínal trávy a v zimě organizoval prohrnování sněhu a posyp vozovky. V současné době je celková údržba silnic prováděna výkonnou technikou centrálně ze třech pracovišť v okrese. Obnova asfaltových nástřiků se provádí v rozmezí 10 let. Správka výmolů se provádí každoročně. Rovněž vyžínání příkopů rotačními sekačkami se provádí jednou v roce.

Částečná živičná penetrace veřejných prostranství v obci, přiléhajících k silnici, byla provedena v roce 1964.

Celková oprava všech obecních cest uvnitř obce byla provedena až v roce 1972. Štěrk byl nakoupen v lomu Pohled u Havlíčkova Brodu, do Světlé byl dopraven železničními vagóny a dopravu na obecní cesty zajistilo místní zemědělské družstvo. Vyasfaltovány byly všechny obecní cesty až po okraj obydlených částí a současně i prostory okolo budov družstva.

V roce 1985 byla položena na cesty vrstva asfaltové obalované drtě a touž technologií byla zpevněna cesta ke kravínu a kolem hospodářských budov družstva.

V roce 1993 a 1998 byly obecní cesty uvnitř obce poškozeny výstavbou obecního vodovodu, plynofikací a telefonizací obce. Z toho důvodu bylo nutno v roce 1999 všechny poškozené cesty velkými náklady opravit, ve výkopech vybrat zeminu, zpevnit štěrkem a zakrýt asfaltovou obalovanou drtí. Současně dostala většina cest nový asfaltový krycí nástřik, následně zasypaný kamennou drtí. Na cestu u nové výstavby byl navezen štěrk, aby tato nová cesta byla sjízdná.

Obecní cesta číslo parcelní 615 procházela od nepaměti neuzavřeným dvorem č. p. 14. V sedmdesátých letech majitel nemovitosti č. p. 14 dvůr v souladu se stavem v evidenci nemovitostí uzavřel, a tím ztížil přístup na louky na Losech. Z těchto důvodů obec začala v roce 1999 provádět zemní práce (navezení zeminy) k vybudování nové cesty do této lokality.

Význam obecních cest mimo zastavěnou část obce v posledních letech značně poklesl, některé jsou velmi málo používány a část jich byla, v době scelování pozemků při družstevním hospodaření, zcela zrušena.(Číslo parcelní 609 a další).

K pěší chůzi i jízdě autem je částečně používána cesta (poz. č. 597/l) do Josefodolu, ale v prostoru, kde je hluboký úvoz, cesta zarůstá dřevinami a chodí i jezdí se po přilehlém poli, čímž vznikají na tomto pozemku škody. Do Josefodolu se chodí i stezkou lesem od čísla pop. 40.

Cesta do Opatovic je v lese přerušena vybudovanou přehradou Kristiánka a nedá se použít. Do Opatovic i Vlkanova lze jít cestou od Nového Dvora k bývalé myslivně U Železného, a přes les na silnici Opatovice - Vlkanov.

Cesta poz. č. 614 do lesa Prdlák, je používána k přejezdu zemědělských strojů na přilehlé pozemky a též pro dopravu vytěženého dřeva. Tuto cestu opravuje i družstvo v Ovesné Lhotě, které je její hlavní uživatel, a na její část u lesa příležitostně naváží štěrk i lesní závod, aby měl snadnější dopravu dřeva.

Obec v posledních letech opravuje a zpevňuje obecní cesty štěrkem, který je získán při opravách a čištění železničního svršku. Za tento, k tomu účelu dobrý materiál, hradí obec pouze dopravu. Takto byly opraveny cesty par. č. 603/1, 606 a některé cesty k obecním lesům, i přímo lesní cesty. Přehled o obecních cestách k roku 1999:

Parcelní číslo-Název cesty-Živičný povrch běžné metry-Ostat. povrch běžné metry
 • 590 - K Tomanům - 28 - X
 • 591 - Ulička - 98 - X
 • 595 - Na skalku - 130 - 158
 • 596 - U Klínku - X - 86
 • 597/1 - Do Josefodolu - 130 - 636
 • 599 - Od Zem. louže k Josefodolu - X - 840
 • 600 - V Hlavňově ke Služátkům - X - 317
 • 601 - Pod Vrchem - X - 490
 • 602 - K Malinům - k lesu - 410 - 80
 • 603/1 - Od Křížku k Zem. louži - X - 979
 • 605 - U včelína k Žebrákovu - X - 432
 • 606 - K Opatovicům - 86 - 702
 • 607 - Nad Melechovem - X - 504
 • 608 - K Cihelně - 201 - 1017
 • 610 - Společná u Dvora - X - 173
 • 611 - Od trojúhelníku ke Dvoru - X - 446
 • 615 - Pod ves - X - 1180
 • 609 - Zrušená - nyní pole - X - X
 • 613 - Zrušená - nyní pole - X - X
 • 614 - Do Prdláku - X - 1167
 • Celkem - 1083 - 9207

V katastru jsou i dvě soukromé cesty. Jedna, poz. č. 593, rodiny Kubátových, a druhá, kat. č. 594, rodiny Majorových.

Dopravní autobusové spojení z obce v letech 1999/2000.

Autobusové spojení z obce je dostatečné a plně vyhovuje občanům k dopravě do zaměstnání, za nákupy, k lékaři, na úřady a podobně.

Většina autobusových linek je občany málo využívána , čímž jsou autobusy nedostatečně obsazené, některé jezdí poloprázdné. K dopravě občané spíše používají vlastní osobní automobily. Používání automobilů v místní dopravě podporuje ta skutečnost, že jízdné autobusem je dražší, než cena spotřebovaného benzinu automobilem. Cena jízdného z Druhanova do Světlé je 7 Kč, průměrná cena litru benzinu v roce 2000 byla 28 Kč. Vlakové jízdné je levnější, jízdné ze Světlé do Havlíčkova Brodu stojí 16 Kč, důchodci u vlaku mohou využívat slevu 50 %.

Většina autobusů zajíždí i k nádraží ve Světlé, čímž je dobré i vlakové spojení ve směru na Havlíčkův Brod i na Kolín. Horší je časové napojení autobusů na vlakové spojení ve směru do Ledče.

Vlaková zastávka v Josefodole je občany málo využívána. Důvodem je jednak špatný stav cesty do Josefodolu (v zimě není udržovaná) i pohodlnost občanů. Pohodlnější je nechat se dovézt autobusem, i když mě to něco stojí.

Odjezdy autobusů z obce ve směru:

Ovesná Lhota     Světlá n. S.

 • 6,15                                4,10
 • 8,20                               6,40
 • 12,25                              7,40
 • 13,35                              11,35
 • 15,45                              12,40
 • 17,30                              13,50
 •                                        16,10

Provozování osobní autobusové i vlakové dopravy je pro provozovatele ztrátové. Část nákladů na tuto dopravu hradí stát, na autobusovou dopravu i obce. Obec Druhanov dotuje provozovatele místních linek ročně částkou cca 23.000 Kč.